Sesja Rady Dzielnicy Groszowice

OGŁOSZENIE
W dniu 05-07-2016 godz. 18:00  w sali terapeutycznej budynku noclegowni ul. Popiełuszki 18 odbyła się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice. Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
 
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza sesji
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i
     przeprowadzenie głosowań w tej sprawie
7. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania o ujęcie zadań w  
     Budżecie Miasta Opola na rok 2017  -Uchwała Nr II/23/Grosz/16
8. projekt uchwały w sprawie programu działania oraz podziału
     przyznanych Dzielnicy Groszowice środków finansowych na   
     2017r.– Uchwała Nr II/24/Grosz/16;
9. Głosowanie nad przyjęciem uchwał
10. Dyskusja nad sprawami bieżącymi
11. Zamknięcie obrad
                                                                        Rada Dzielnicy Groszowice
                                                                                       

Spotkanie Prezydenta miasta Opola z mieszkańcami dzielnic: Groszowice, Grotowice, Malina

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy na spotkanie z Prezydentem miasta Opola w dniu 28.06.2016 r. o godzinie 18:00, w Szkole Podstawowej nr 24 przy ulicy Gorzołki 4 w Opolu. Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców dzielnicy Groszowice, Grotowice, Malina.

Raport z prac Zarządu RD Groszowice

Opole 24-05-2015                                                                       

Szanowni Państwo oto krótka informacja  z prac Zarządu i Rady Dzielnicy Groszowice.
Zostały naprawione nawierzchnie na ul. Przelotowej, ul. Semaforowej, ul. Rudzkiego, ul. Popiełuszki w kierunku do Opola od dawnej stacji kolejowej.
Zostały zgłoszone do MZD tereny zielone do skoszenia (skwer przy ul. Rudzkiego, skwer przy ul. Gorzołki-Bassa, pas zielony wzdłuż płotu na ul. Myśliwca, trawa na chodniku przy ul. Katarzyny). W dniu 23.05.2016 r. na terenie lokali przy ul. Oświęcimskiej nr 4-6 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Lokalowego celem omówienia prac, jakie należy wykonać dla polepszenia warunków bytowych mieszkańców tych posesji należących do miasta. Odbyło się również spotkanie na ul. Świerzego z projektantem oraz przedstawicielem MZD celem określenia zakresu prac projektowych przebudowy wyżej wymienionej ulicy.
 
Bąk Henryk
Przewodniczący Zarządu
R D Groszowice
                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
 

28.04.2016 Sesja Rady Dzielnicy Groszowice

                                  
W dniu 28-04-2016 godz. 18:00  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice. Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
 
Porządek obrad
1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Wybór sekretarza sesji
5.    Przedstawienie porządku obrad
6.    Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
7.    Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
8.    Podjęcie uchwały:
- W sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz piwa na rzecz Gekon Club Piotr Woroniecki ul. Oświęcimska 58 w Opolu – Groszowicach – Uchwała Nr II/22/grosz/16
9.    Dyskusja
10.  Poddanie uchwały pod głosowanie.
11.  Komunikaty:
- informacja Przew. Zarządu dotycząca działań podjętych pomiędzy sesjami
12.  Dyskusja
13.  Zamknięcie obrad
                                                                   
                                                                Rada Dzielnicy Groszowice